OBAVIJEST O NABAVI

Evidencijski broj nabave: Usluga 01
Predmet nabave: Savjetodavne usluge za upravljanje projektom, provedbu postupaka nabave za potrebe projekta i izradu dokumentacije za nadmetanje
Napomena: Elcon Geraetebau nije obveznik Zakona o javnoj nabavi (NOJN)

Osnovna OoN i dokumentacija za nadmetanje objavljena je dana 25.11.2015. na web stranici:
http://www.strukturnifondovi.hr/nabave-u-sklopu-projekata-financiranih-iz-operativnog-programa-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020

PODACI O NARUČITELJU:
ELCON GERAETEBAU d.o.o., Bilogorska 23, 51000 Rijeka
OIB: 12276445344
MBS: 040123204
Broj telefona: +385 51 648 677
Broj telefaksa: +385 51 648-670
Internetska adresa: http://elcon-geretebau.eu/hr/
Adresa elektroničke pošte: amela.zlibanovic@elcon-cnc.com

PODACI O OSOBI ZADUŽENOJ ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJIMA:
Amela Žlibanović
Broj telefona: +385 51 648 677
Adresa elektroničke pošte: amela.zlibanovic@elcon-cnc.com

OSNOVNE INFORMACIJE O PREDMETU NABAVE:
Izabrani Ponuditelj bit će angažiran za pružanje savjetodavnih usluga za upravljanje projektom, provedbu postupaka nabave za potrebe projekta i izradu dokumentacije za nadmetanje.

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 18.12.2015. u 12 sati

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku.
Gospodarski subjekti mogu za vrijeme roka za dostavu ponuda zahtijevati dodatne informacije i pojašnjenja vezana uz dokumentaciju za nadmetanje isključivo pisanim zahtjevom dostavljenim na e-mail: amela.zlibanovic@elcon-cnc.com

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE:
1. Obavijest o nabavi
2. Dokumentacija za nadmetanje
3. Prilog 1 – Ponudbeni list
4. Prilog 2 – Troškovnik
5. Prilog 3 – Izjava o nepostojanju razloga za isključenje ponuditelja
6. Prilog 4 – Podaci o zajednici ponuditelja
7. Prilog 5 – Podaci o podizvoditeljima
8. Ispravak Dokumentacije za nadmetanje br. 1

Odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude u postupku s objavom (PDF)

Ako imate problema s otvaranjem dokumentacije molimo da nas kontaktirate na broj tel. +385 51 648 677

 


 

OBAVIJEST O NABAVI

Evidencijski broj nabave: Usluga 03
Predmet nabave: Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji proizvodno-poslovnog kompleksa Elcon Geraetebau – GRAĐEVINA E i nadstrešnica
Napomena: Elcon Geraetebau nije obveznik Zakona o javnoj nabavi (NOJN).

PODACI O NARUČITELJU:
ELCON GERAETEBAU d.o.o., Bilogorska 23, 51000 Rijeka
OIB: 12276445344
MBS: 040123204
Broj telefona: +385 51 648 677
Broj telefaksa: +385 51 648-670
Internetska adresa: http://elcon-geretebau.eu/hr/
Adresa elektroničke pošte: amela.zlibanovic@elcon-geretebau.eu

PODACI O OSOBI ZADUŽENOJ ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJIMA:
Amela Žlibanović
Broj telefona: +385 51 648 677
Adresa elektroničke pošte: amela.zlibanovic@elcon-geretebau.eu

OSNOVNE INFORMACIJE O PREDMETU NABAVE:
Izabrani Ponuditelj bit će angažiran za pružanje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na
izgradnji proizvodno-poslovnog kompleksa Elcon Geraetebau – GRAĐEVINA E i nadstrešnica.

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 19.1.2016. u 12 sati

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku.
Gospodarski subjekti mogu za vrijeme roka za dostavu ponuda zahtijevati dodatne informacije i pojašnjenja vezana uz dokumentaciju za nadmetanje isključivo pisanim zahtjevom dostavljenim na e-mail: amela.zlibanovic@elcon-geretebau.eu

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE:
Prilog 1 – Ponudbeni list
Prilog 2 – Troškovnik
Prilog 3 – Izjava o nepostojanju razloga za isključenje ponuditelja
Prilog 4 – Podaci o zajednici ponuditelja
Prilog 5 – Podaci o podizvoditeljima
Prilog 6 – Popis ugovora o izvršenim uslugama

Ukupnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE

Tehnička dokumentacija –  Prilog 2 – Glavni arhitektonski projekt u sklopu nabave EV: Radovi 02 – možete preuzeti OVDJE.
Za preuzimanje Glavnog arhitektonskog projekta molimo vas da nas kontaktirate putem maila na amela.zlibanovic@elcon-geretebau.eu

ELCON GERAETEBAU d.o.o.
Aldin Žlibanović, direktor

 


 

OBAVIJEST O NABAVI

Evidencijski broj nabave: Radovi 02
Predmet nabave: Izvođenje radova na izgradnji proizvodno-poslovnog kompleksa Elcon Geraetebau-GRAĐEVINA E i nadstrešnice te opremanje zgrade
Napomena: Elcon Geraetebau nije obveznik Zakona o javnoj nabavi (NOJN).

PODACI O NARUČITELJU:
ELCON GERAETEBAU d.o.o., Bilogorska 23, 51000 Rijeka
OIB: 12276445344
MBS: 040123204
Broj telefona: +385 51 648 677
Broj telefaksa: +385 51 648-670
Internetska adresa: http://elcon-geretebau.eu/hr/
Adresa elektroničke pošte: amela.zlibanovic@elcon-geretebau.eu

PODACI O OSOBI ZADUŽENOJ ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJIMA:
Amela Žlibanović
Broj telefona: +385 51 648 677
Adresa elektroničke pošte: amela.zlibanovic@elcon-geretebau.eu

OSNOVNE INFORMACIJE O PREDMETU NABAVE:
Izabrani Ponuditelj bit će angažiran za izvođenje radova na izgradnji izgradnji proizvodno-poslovnog kompleksa Elcon Geraetebau – GRAĐEVINA E i nadstrešnica te opremanje zgrade.

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 29.1.2016. u 12 sati

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku.

Gospodarski subjekti mogu za vrijeme roka za dostavu ponuda zahtijevati dodatne informacije i pojašnjenja vezana uz dokumentaciju za nadmetanje isključivo pisanim zahtjevom dostavljenim na e-mail: amela.zlibanovic@elcon-geretebau.eu

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE:
Prilog 1 – Troškovnici radova
Prilog 2 – Glavni arhitektonski projekt
Obrazac 1 – Ponudbeni list (samostalni ponuditelj)
Obrazac 2 – Ponudbeni list (zajednica ponuditelja)
Obrazac 3 – Podaci o podizvoditeljima
Obrazac 4 – Izjava o nepostojanju razloga za isključenje ponuditelja
Obrazac 5 – Popis ugovora o radovima

Ukupnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE

Ispravak dokumentacije Radovi 02
Radovi 02_Ispravak DZN br.1
Radovi 02_Pojasnjenje DZN br.1

ELCON GERAETEBAU d.o.o.
Aldin Žlibanović, direktor

 


 

OBAVIJEST O NABAVI

Evidencijski broj nabave: Roba 04
Vrsta postupka nabave: Roba (Javno nadmetanje u jednoj fazi)
Predmet nabave: Strojevi i oprema

Napomena: Elcon Geraetebau nije obveznik Zakona o javnoj nabavi (NOJN).

PODACI O NARUČITELJU:
ELCON GERAETEBAU d.o.o., Bilogorska 23, 51000 Rijeka
OIB: 12276445344
MBS: 040123204
Broj telefona: +385 51 648 677
Broj telefaksa: +385 51 648-670
Internetska adresa: http://elcon-geretebau.eu/hr/
Adresa elektroničke pošte: amela.zlibanovic@elcon-geretebau.eu

PODACI O OSOBI ZADUŽENOJ ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJIMA:
Amela Žlibanović
Broj telefona: +385 51 648 677
Adresa elektroničke pošte: amela.zlibanovic@elcon-geretebau.eu

OSNOVNE INFORMACIJE O PREDMETU NABAVE:

Predmet nabave je podijeljen po grupama te ponuditelji imaju mogućnost podnošenja ponude za jednu, više ili sve grupe.

Grupa 1 Strojevi za tokarenje
Predmet nabave je jedan CNC stroj za tokarenje 500 BED i jedan CNC stroj za tokarenje 1500 BED namijenjeni obradi širih komada sirovca. Predmet nabave uključuje dostavu, instalaciju i puštanje u probni rad.

Grupa 2 Stroj za tokarenje i glodanje
Predmet nabave je jedan CNC 6-osni stroj za tokarenje i glodanje sposoban za rad u dvije operacije. Predmet nabave uključuje dostavu, instalaciju i puštanje u probni rad. Predmet nabave uključuje i edukaciju 2 djelatnika Naručitelja za rad na navedenom stroju u trajanju od 7 dana. Edukacija će se provesti na lokaciji Naručitelja.

Grupa 3 Strojevi za glodanje
Predmet nabave je jedan CNC 5-osni stroj za glodanje s mogućnošću automatske izmjene paleta i jedan CNC 5-osni stroj za glodanje. Predmet nabave uključuje dostavu, instalaciju i puštanje u probni rad.

Grupa 4 Uređaj za stezanje i mjerni uređaj za predmjerenje alata
Predmet nabave je uređaj za stezanje alata. Predmet nabave uključuje dostavu, instalaciju i puštanje u probni rad. Predmet nabave uključuje i edukaciju 2 djelatnika Naručitelja za rad na navedenom uređaju u trajanju od 2 dana. Edukacija će se provesti na lokaciji Naručitelja.

Predmet nabave je uređaj za predmjerenje alata. Predmet nabave uključuje dostavu, instalaciju i puštanje u probni rad. Predmet nabave uključuje i edukaciju 2 djelatnika Naručitelja za rad na navedenom uređaju u trajanju od 1 dan. Edukacija će se provesti na lokaciji Naručitelja.


ROK ZA DOSTAVU PONUDA:
23.3.2016. u 12 sati

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku.

Gospodarski subjekti mogu za vrijeme roka za dostavu ponuda zahtijevati dodatne informacije i pojašnjenja vezana uz dokumentaciju za nadmetanje isključivo pisanim zahtjevom dostavljenim na e-mail: amela.zlibanovic@elcon-geretebau.eu

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE:
Obavijest o nabavi
Prilog 1 – Ponudbeni list
Prilog 2 – Podaci o zajednici ponuditelja
Prilog 3 – Podaci o podizvoditeljima
Prilog 4 – Izjava
Prilog 5 – Troškovnik
Prilog 6 – Tehničke specifikacije
Prilog 7 – Popis ugovora o isporuci robe

Ukupnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE

Ispravak dokumentacije br.1

ELCON GERAETEBAU d.o.o.
Aldin Žlibanović, direktor

 


 

OBAVIJEST O NABAVI

Napomena: Elcon Geraetebau nije obveznik Zakon o javnoj nabavi (NOJN).

Datum objave: 01.03.2017.
Evidencijski broj nabave: Roba 05
Predmet nabave: Logističko-skladišna oprema i mjerni uređaji

NAZIV I ADRESA NARUČITELJA:
ELCON GERAETEBAU d.o.o., Bilogorska 23, 51000 Rijeka

KONTAKT PODACI NARUČITELJA:
Kontakt osoba: Amela Žlibanović
Broj telefona:+385 51 648 677
Adresa elektroničke pošte: amela.zlibanovic@elcon-cnc.com

OSNOVNE INFORMACIJE O TEHNIČKIM POJEDINOSTIMA PREDMETA NABAVE:
Predmet nabave su logističko-skladišna oprema i mjerni uređaji.
Predmet nabave je podijeljen po grupama te ponuditelji imaju mogućnost podnošenja ponude za jednu, više ili sve grupe:
GRUPA 1 VILIČARI:
– jedan (1) viličar ručni električni
– jedan (1) viličar električni

GRUPA 2 PROIZVODNO-SKLADIŠNI REGAL:
– jedan (1) komplet proizvodno-skladišnog regala

GRUPA 3 MJERNI UREĐAJI:
– jedan (1) mjerni uređaj CNC i jedna (1) usluga osposobljavanja djelatnika
– jedan (1) mjerni uređaj i jedna (1) usluga osposobljavanja djelatnika
Svi strojevi i oprema koji su predmet nabave uključuju dostavu, instalaciju i puštanje u probni rad.

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 22.03.2017., u 10 sati
Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku. Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno naručitelju ili poštanskom pošiljkom na adresu: ELCON GERAETEBAU d.o.o., Bilogorska 23, 51000 Rijeka.

ELEKTRONIČKA ADRESA/MJESTO NA KOJEM SU DOSTUPNE DODATNE INFORMACIJE /DOKUMENTACIJA:
Cjelokupna dokumentacija za nadmetanje s pripadajućim prilozima, kao i dokumentacija postupka nabave dostupna je na internetskoj stranici naručitelja: http://elcon-geretebau.eu/hr/eu-projekt/ .
Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata obavljat će se u pismenom obliku. Pisani zahtjev zainteresiranih gospodarskih subjekata za pojašnjenjem dostavlja se putem e-maila: amela.zlibanovic@elcon-cnc.com.

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE:
1. Obavijest o nabavi
2. Dokumentacija za nadmetanje
3. Prilog 1 – Ponudbeni list
4. Prilog 2 – Podaci o zajednici ponuditelja
5. Prilog 3 – Podaci o podizvoditeljima
6. Prilog 4 – Izjava o nepostojanju razloga za isključenje ponuditelja
7. Prilog 5 – Troškovnik
8. Prilog 6 – Tehničke specifikacije
9. Prilog 7.– Popis ugovora o isporuci robe

Ukupnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE

Ako imate problema s otvaranjem dokumentacije molimo da nas kontaktirate na broj tel. +385 51 648 677

ELCON GERAETEBAU d.o.o.
Aldin Žlibanović, direktor